Jdi na obsah Jdi na menu
 


DONEZ aneb Drábkův Obchod s nezaměstnanými 12. 7. 2012

14. 7. 2018
DONEZ aneb Drábkův Obchod s Nezaměstnanými
Úvod
V listopadu 2011 spustilo MPSV pod vedením J. Drábka z TOP 09 projekt DONEZ (Docházka NEZaměstnaných na pošty). K tomuto projektu jsme se již vyjadřovali v létě 2011. Nyní máme k dispozici konkrétnější informace a také negativní reakce občanů.
Co je DONEZ, kdo a kolik za něj zaplatí
Na spuštění projektu se ministr Drábek připravoval dlouho dopředu. Do zákona o transformaci úřadů práce vložil ustanovení, které umožňuje centrálnímu Úřadu práce pověřit vybranými činnostmi, jež doposud úřady práce vykonávaly, jiné subjekty. Tím subjektem je v tomto případě Česká pošta. Projekt spočívá v tom, že úřad práce vytipuje uchazeče o zaměstnání, kteří musí po dobu maximálně 3 měsíců docházet až 2 krát týdně na pracoviště České pošty a hlásit se tam. Terminál Czech Point jim pak určí další návštěvu. Za každé přihlášení obdrží Česká pošta 45,- Kč. Podle našich informací odbavení jednoho nezaměstnaného trvá zhruba 10 minut. Smlouva s Českou poštou byla podepsána začátkem září 2011 na dobu dvou let. Za toto období by mělo projektem projít zhruba 170 000 nezaměstnaných a pošta na nich vydělá podle smlouvy 233 720 100 ,- Kč. Tyto peníze ministr Drábek vezme z prostředků Evropského sociálního fondu, který dostává Česká republika na řešení nezaměstnanosti.
Jaká jsou kritéria výběru nezaměstnaných do DONEZ
Do projektu jsou uchazeči o zaměstnání vybíraní podle vnitřní směrnice, která nezaměstnaným není předložena, aby se s ní mohli seznámit, takže občané nemají kontrolu, zda byli do DONEZ zařazeni oprávněně či nikoli. Podle oficiálních informací vybírají zprostředkovatelky na pracovním úřadě nezaměstnané do projektu z těchto důvodů: podezření z nelegální práce, dlouhodobá nebo často se opakující evidence na úřadu práce (v posledních 6 měsících 2 krát a více) nebo častá krátkodobá zaměstnání. Projekt se netýká osob zdravotně postižených, ty zřejmě podle ministra práce Drábka načerno pracovat nemohou.
Jak probíhá Docházka nezaměstnaných na pošty
Termín první návštěvy na poště obdrží nezaměstnaný od zprostředkovatelky úřadu práce. Občan se dostaví ve stanovený den a hodinu na poštu a vzhledem k tomu, že pro nezaměstnané je vyhrazena jedna přepážka, musí vystát frontu. Když na nezaměstnaného dojde řada, předloží občanský průkaz, poštovní úřednice si zapíše jeho docházku a vytiskne občanovi na tiskopise termín další návštěvy. Jen velmi zřídka se stane, že tiskopis obsahuje také kontakt na firmu s nějakým volným pracovním místem, které bývá většinou již obsazené.
Oficiálně proklamované cíle DONEZ
Podle názoru ministra práce a sociálních věcí J. Drábka má projekt pomocí častých návštěv na poště zabránit nezaměstnaným pracovat na černo a umožnit jim lepší přístup k informacím o volných pracovních místech. Kontrolou na poštách se prý ušetří až několik miliard korun ročně. Skutečnost je ale jiná:
Donez neomezuje práci na černo
Pokud nezaměstnaný pracuje na černo, dohodne se s firmou, která jej nelegálně zaměstnává a ta jej na návštěvu na poště uvolní. Je to totiž hlavně ta firma, která na nelegální práci vydělává, neboť nemusí za nelegálně zaměstnané odvádět zdravotní i sociální pojištění a plnit povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Tím získává i konkurenční výhodu oproti firmám, které podnikají poctivě. Pokud by nezaměstnaný musel kvůli DONEZu zanechat práci na černo, firma si na stejnou práci najde někoho jiného a to buď dalšího nezaměstnaného nebo příjemce jiného typu sociální dávky, např. starobního či invalidního důchodce nebo ženu na rodičovské dovolené. Proto by bylo efektivnější, když by se pan ministr držel osvědčených metod na západ od našich hranic. Tam boj s nelegální prací probíhá pomocí pravidelných kontrol firem a nikoli šikanou nezaměstnaných.
DONEZ neumožňuje lepší přístup nezaměstnaných k informacím o volných pracovních místech
Úřednice na poště má k dispozici jen veřejný portál MPSV, informace o volných pracovních místech z jiných zdrojů čerpat nemůže a ani jí na to nezbývá čas. Portál MPSV je dlouhodobě velmi špatný a obsahuje jen malé množství informací o volných místech, které jsou aktualizovány zhruba jednou týdně. Není tudíž pravda, že občané získávají návštěvou pošty větší přehled o volných pracovních pozicích.
DONEZ neušetří finanční prostředky, o které stát přichází kvůli šedé ekonomice
Podle ministra práce Drábka DONEZ ušetří státu několik miliard ročně, o které přichází nelegální prací. Efektivitu projektu ale ve skutečnosti není možné vůbec zkontrolovat, neboť docházkou na poštu se práce na černo neodhalí. Finanční prostředky tak stát ušetří snad jen na podporách v nezaměstnanosti, neboť se předpokládá, že někteří nezaměstnaní psychicky nevydrží a z evidence pracovního úřadu se odhlásí, čímž ztratí nárok na jakékoliv dávky.
DONEZ nemůže nahradit činnost úřadů práce
V dlouhodobějším horizontu ministr práce počítá s rozšířením služeb České pošty k vyřizování formalit spojených s hledáním práce. Pošta ale nemůže nahradit kontakt nezaměstnaného se zprostředkovatelkou pracovního úřadu, která mu může pomoci nejen nabídkou volných míst, ale také radou. Projekt DONEZ velmi negativně přispívá k již tak špatné až chaotické situaci na pracovních úřadech, které jsou rozvrácené Drábkovou reformou těchto institucí. Nezaměstnaní se pak od zprostředkovatelek práce dozvídají, že jim zaměstnání nyní bude shánět pošta!
Negativní dopady projektu DONEZ na nezaměstnané
Přínos projektu pro nezaměstnané není vůbec žádný, za to negativních dopadů je celá řada:
Zvýšení nákladů na dopravu
Nezaměstnaný musí vynakládat naprosto zbytečně své skromné finanční prostředky, aby se dopravil na poštu a zpět. Vzhledem k tomu, že podpora v nezaměstnanosti je nízká, nárok na ni je stále omezován a mnozí nezaměstnaní nejen že ji nepobírají, ale nedostávají ani dávky v hmotné nouzi, tak reálně hrozí, že se občan nebude moci k přihlášení na poště z finančních důvodů dostavit. MPSV ve svým materiálech sice píše, že do projektu by neměli být zařazováni uchazeči, kterým by tím vznikly nepřiměřené náklady na dopravu, ale nikde není specifikováno, co je a co není nepřiměřený náklad.
Možnost snadnějšího vyřazení z evidence úřadu práce
Pokud se občan na poštu nedostaví bez vážného důvodu v určený den a hodinu, hrozí mu sankční vyřazení z evidence úřadu práce nejméně na půl roku. Občan tak zůstane bez finančních prostředků a bude nucen platit si zdravotní pojištění. Za vážný důvod je považována návštěva lékaře a pracovní pohovor, nikoli např. zpoždění prostředku veřejné hromadné dopravy, neočekávaná komplikace či havárie v bytě, závažná rodinná událost atd.
Časová ztráta
Dojížděním na poštu a registrací na terminálu DONEZ nezaměstnaný ztrácí zbytečně čas, který by mohl věnovat hledáním nové práce, sebevzdělávání apod.
Diskvalifikace nezaměstnaného při jednání s potencionálním zaměstnavatelem
Pokud dojde k časovému souběhu pracovního pohovoru a povinnosti přihlásit se na poště, musí potencionální zaměstnavatel vystavit nezaměstnanému potvrzení o účasti na pohovoru. Kromě zbytečné administrativní zátěže to také často způsobuje diskvalifikaci občana z dalšího kola výběrového řízení, neboť do projektu DONEZ jsou podle pana ministra zařazování problémoví nezaměstnaní.
Vyšší administrativní zátěž pro firmy i lékaře
Pokud se nezaměstnaný nemůže dostavit k přihlášení na poště z důvodu pracovního pohovoru nebo návštěvy lékaře, musí mu zástupce firmy či lékař vystavit potvrzení. DONEZ tedy způsobuje větší administrativní zátěž.
Omezení rekvalifikací a služeb poskytovaných nezaměstnaným
Projekt DONEZ je hrazen z Evropského sociální fondu EU a jeho dvouletý provoz bude stát 233 720 100,- Kč. Prostředky z ESF mají být ale použity na rekvalifikace a na celkové řešení problémů spojených s nezaměstnaností. Projekt zbytečně odčerpává peníze. Z výše zmíněné částky 233 720 100 Kč by mohlo být zaplaceno např. 5 800 kurzů, pokud by cena jednoho stála 40 000,- Kč. Dá se předpokládat, že projektem DONEZ bude omezen přístup občanů k rekvalifikačním kurzům nebo si část ceny kurzu bude nezaměstnaný muset hradit ze svých prostředků, jak s tím počítá novela zákona o zaměstnanosti.
Zbytečná manipulace s osobními údaji
Reálně hrozí zneužití osobních údajů, neboť zaměstnanci pošty, pokud mají hledat nezaměstnanému práci, musí o něm znát osobní údaje, se kterými by jinak nepřišli vůbec do styku, např. jaká je výše jeho vzdělání, délka praxe apod.
Omezení volného pohybu a zásah do soukromí nezaměstnaného
V neposlední řadě si nemohou nezaměstnaní plánovat cestování a další záležitosti týkající se jejich osobního života. Povinné hlášení se totiž musí uskutečnit na poště v místě trvalého bydliště nebo v místě přechodného pobytu. Dochází také k výraznému zásahu do soukromí nezaměstnaných, ale i dosud zaměstnaných občanů. Snadno může vzniknout situace, že si zaměstnaný občan v lednu zaplatí zájezd, jež se má uskutečnit v červnu. Pokud takový občan přijde o práci a bude zařazen do projektu DONEZ, nebude moci vycestovat a vznikne mu tak finanční újma.
Zvýšení psychické deprivace nezaměstnaných
Všechny tyto negativní aspekty projektu mají velmi špatný vliv na psychiku lidí bez práce, způsobují jejich deprivaci a celkové zhoršení jejich psychické kondice, která je již tak podlomena ztrátou zaměstnání a nezaviněnými neúspěchy při hledání práce nové.
Skutečné cíle DONEZ
Skutečné cíle projektu DONEZ jsou v podstatě dva:
Dát zakázku České poště
V projektu DONEZ Česká pošta figuruje jako naprosto zbytečný mezičlánek. Úplně stejnou práci by v rámci projektu udělali úředníci pracovních úřadů. Bylo by to levnější a občané by si mohli při jinak zbytečné návštěvě DONEZ alespoň přečíst inzeráty na úřadu práce nebo si tamtéž hledat zaměstnání na veřejném počítači, jež bývá připojený na internet.
Pomocí šikany a psychického nátlaku vyštvat nezaměstnané z evidence úřadů práce
Jak už jsme výše napsali, projekt DONEZ žádný z oficiálně proklamovaných úkolů neplní. Proklamované úkoly jsou pouze zástěrkou pro hlavní záměr ministra Drábka - a tím je donutit občany, aby se sami odhlásili z evidence úřadů práce. Tak získá pan ministr finanční prostředky, které bude moci použít jinak Kromě toho nezaměstnaní, kteří nejsou evidování na úřadu práce, nikdo nezapočítává do statistik, takže nezaměstnanost bude vypadat opticky nižší než ve skutečnosti je.
Závěr
Ministr práce a sociální věci J. Drábek svým projektem DONEZ porušuje základní lidská práva občanů a zneužívá finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Tyto prostředky mají být použity na vzdělávací a rekvalifikační programy pro nezaměstnané a nikoli k šikaně občanů postižených nezaměstnaností.
Na dokreslení nesmyslnosti celého projektu uvádíme zde příhodu, kterou nám poslal pan M.:
„Minulý týden jsem měl naplánovanou „návštěvu“ na 30.11 - v den, kdy České poště celorepublikově spadl systém a skoro nic, včetně DONEZu nefungovalo. Obdržel jsem potvrzení, že jsem se dostavil, ale nebylo možno moji návštěvu zaregistrovat do DONEZu. Náhradní „návštěvu“ mi pošta (zřejmě sama od sebe, jak také jinak při nefunkčnosti DONEZu) určila na následující den 1.12. Následující den jsem se tedy dostavil a dozvěděl jsem se, že mám absenci za den 30.11. Nicméně po předložení zmíněného potvrzení tam pracovnice cosi naklofala, pravila že je tedy vše v pořádku a vyjela mi nový standardní DONEZový papír s návštěvou na dnešek - tedy 6.12. Došlo k malém extempore, kdy byla přepážka CZECH POINT půl hodiny zavřená, a tak jsem si šel stěžovat paní vedoucí, která mi sdělila že se nedá nic dělat, pracovnice si pouze předávají službu a již za chviličku mě jistě obslouží. Nakonec se tak i stalo a dokonce včas - aby mi nepropadl termín „návštěvy“. A co jsem se asi tak nedozvěděl - „Máte tu absenci za den 30.11.!“. Po nepříliš dlouhém dohadování, kdy jsem vybalil všechny relevantní písemnosti mi pracovnice opět sdělila, že
tedy absenci nemám a vyjela mi jednak jakousi omluvenku za „neuskutečněnou
návštěvu 30.11.“ a dále opět standardní DONEZový papír s „návštěvou“ na pátek.
Co se asi dozvím příště? Nebo mi rovnou přijde rozsudek z pracáku že jsem
vyřazen z evidence za porušení docházek na poštu?“
 

Jana Richterová, Akční spolek nezaměstnaných, Vilém Gutfreund, Evropský institut pro veřejné otázky